Zakładka przygotowana z myślą o osobach ubezpieczonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i planujących skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Poniżej znajdują się informacje  o polskich świadczeniodawcach, normach dotyczących leczenia oraz prawach przysługujących pacjentom w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, zwana dalej „dyrektywą transgraniczną” powstała w celu ulepszenia funkcjonowania jednej z podstawowych zasad zjednoczonej Europy – swobody przepływu usług.
Wprowadzenie dyrektywy transgranicznej służy urzeczywistnieniu działań Unii Europejskiej (UE) zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Pamiętaj!

WykrzyknikImplementacja dyrektywy transgranicznej nie jest jednoznaczna z wyłączeniem praw wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, którego funkcję w Polsce pełni Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ działających na terytorium poszczególnych województw.

Pamiętaj!

WykrzyknikDyrektywa transgraniczna przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie systemu uprzedniej zgody na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej uzyskanej w innym państwie członkowskim UE lub EOG