Jakie prawa mają pacjenci, którzy przyjeżdżają do Polski z innych państw członkowskich UE/EOG/EFTA na leczenie? Jakie są wobec nich prawa i obowiązki? Na czym polegają różnice w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przez pacjenta leczącego się na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej a pacjenta posługującego się kartą EKUZ?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, zwana dalej „dyrektywą transgraniczną” powstała w celu ulepszenia funkcjonowania jednej z podstawowych zasad zjednoczonej Europy – swobody przepływu usług.
Wprowadzenie dyrektywy transgranicznej służy urzeczywistnieniu działań Unii Europejskiej (UE) zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Pamiętaj!

wykrzyknik

Implementacja dyrektywy transgranicznej nie wyłącza prawa osób ubezpieczonych w innych niż Polska państwach członkowskich UE/EFTA do skorzystania w Polsce ze świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, którego funkcję w Polsce pełni Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ działających na terytorium poszczególnych województw.

Pamiętaj!

wykrzyknikDyrektywa transgraniczna przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie UE/EOG systemu uprzedniej zgody na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej. Zasady wydawania zgody określa państwo, w którym pacjent  jest ubezpieczony.