Lecząc się w Polsce pacjent może oczekiwać wysokiej jakości opieki zdrowotnej, świadczonej w szerokim zakresie, przez wyspecjalizowany personel, z użyciem wysokiej jakości sprzętu.  Na tej stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wyszukiwarki internetowe, pomocne przy znalezieniu lekarza, dentysty lub szpitala w Polsce. W celu uszczegółowienia wyników, należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące poszukiwanego  świadczenia.

Ogólne zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą uregulowane zostały w ustawie o działalności leczniczej.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W POLSCE

Świadczenia zdrowotne w Polsce udzielane są przez placówki medyczne, które zostały wpisane do rejestru podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Rejestr podmiotów leczniczych prowadzony jest przez wojewodę, a pozostałe rejestry, w tym rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych wykonujących działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lub indywidualną praktykę specjalistyczną, przez właściwe samorządy zawodowe.
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest dostępny pod adresem https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ .W  celu uzyskania informacji o placówkach świadczących usługi zdrowotne przejdź do zakładki "gdzie się leczyć".

Rodzaje działalności leczniczej w Polsce

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
  • szpitalne
  • inne niż szpitalne
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

 

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, inne niż szpitalne, mogą polegać w szczególności na:

 1. udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych, w tym potrzebnych do kontynuacji leczenia, i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
 2. udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
 3. sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu.

GDZIE SIĘ LECZYĆ?

W celu uzyskania informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terytorium Polski należy skorzystać z rejestrów, wykazów i wyszukiwarek dostępnych na następujących stronach internetowych:

Informacja dotycząca świadczeniodawców, w rozumieniu dyrektywy transgranicznej, może zostać również udzielona przez oddział wojewódzki NFZ na wniosek pacjenta. 

  1. Wniosek powinien zostać złożony pisemnie, przesłany mailem lub faksem;

  2. Wniosek powinien zawierać informację dotyczącą zakresu oraz trybu leczenia pozwalającego na identyfikację właściwego podmiotu;

  3. Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe umożliwiające udzielenie zwrotnej odpowiedzi.

W celu uzyskania rzetelnej i adekwatnej informacji oraz usprawnienia procesu udzielenia odpowiedzi należy wypełnić wniosek o udzielenie informacji zawierający zestaw podstawowych pytań pozwalających na zidentyfikowanie odpowiedniego świadczeniodawcy.