Informacje dla pacjentów z innych państw członkowskich UE/EOG korzystających ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski w ramach dyrektywy transgranicznej

Osoba z innego państwa członkowskiego UE/EOG korzystająca na terenie Polski ze świadczeń zdrowotnych udzielonych odpłatnie w ramach dyrektywy transgranicznej ma prawo wnioskować do podmiotu wykonującego działalność leczniczą o wystawienie rachunku, w którym zostaną wyszczególnione wszystkie zrealizowane podczas leczenia procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie Polski ma obowiązek wystawić rachunek zgodny z aktualną wysokością opłat za udzielone świadczenia zdrowotne. Tym samym nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

Informacje o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.

Osoba korzystająca w Polsce ze świadczeń zdrowotnych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, która planuje zrealizować receptę otrzymaną od polskiego lekarza w innym państwie członkowskim UE/EOG, ma prawo do otrzymania recepty transgranicznej. Taka recepta wydawana jest na wyraźną prośbę pacjenta.

Więcej informacji w zakresie praw i obowiązków pacjenta wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów regulujących dostęp do świadczeń zdrowotnych, w tym o prawie do udostepnienia dokumentacji medycznej z przeprowadzonego leczenia, dostępne jest w zakładce prawa pacjenta w Polsce.