Obowiązki wynikające z przepisów prawa polskiego

Placówka medyczna podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy zobowiązany jest:

 • posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadające wymaganiom stosownym do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • stosować wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych;
 • zapewniać udzielenie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską zobowiązany jest, m.in.:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu;
 • dysponować pomieszczeniem, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych – w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej.
 • uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską nie może być:

 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu lub ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich;
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarską zobowiązana jest, m.in.:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu;
 • dysponować pomieszczeniemwyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej.

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarską nie może:

 

 • być zawieszona w prawie wykonywania zawodu ani ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych;
 • być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 • mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Regulamin organizacyjny placówki medycznej powinien określać, m.in.:

 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

 

Informacje w zakresie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz wysokości pobieranych opłat podaje się do wiadomości pacjentów poprzez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej medycznej.

Placówka medyczna, na wniosek pacjenta, udziela informacji w zakresie:

 • udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym informacji na temat stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod;
 • zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tej placówki.

Pamiętaj!

WykrzyknikDyrektywa transgraniczna nie nakłada na placówkę medyczną obowiązku przekazywania bardziej szczegółowych informacji pacjentom z innych państw członkowskich niż te, które są udzielane pacjentom zamieszkującym w państwie leczenia.