Jest to dokument, który ze względu na planowane miejsce realizacji, musi zawierać określone informacje. Jeżeli pacjent prosi lekarza o wystawienie recepty, powinien z góry wskazać  czy chce ją zrealizować w Polsce czy w innym państwie członkowskim.

Receptą transgraniczną jest recepta na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawiona przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa UE lub państwa EFTA, w którym recepta została wystawiona, podlegająca realizacji w innym państwie członkowskim UE/EFTA, zgodnie z prawem tego państwa.
Recepta transgraniczna jest pełnopłatna. Po powrocie do kraju możliwe jest złożenie wniosku o zwrot kosztów na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej – dotyczy recept zrealizowanych w innym państwie UE lub państwie EOG (czyli bez Szwajcarii). Więcej informacji znajdziesz w zakładce Zwrot kosztów świadczeń.

Lekarz wystawiający receptę zobowiązany jest uwzględnić na recepcie odpowiedni zestaw danych wymaganych do jej realizacji.

Szczegółowy zakres danych niezbędnych na recepcie oraz tryb jej wystawiania i realizacji określony został w przepisach krajowych w rozporządzeniu w sprawie recept.

Niezależnie od tego, gdzie pacjent jest ubezpieczony oraz na podstawie jakich przepisów korzysta w Polsce z leczenia,w przypadku, gdy recepta wystawiona przez polskiego lekarza ma być zrealizowana poza granicami Polski lekarz musi uwzględnić dane przewidziane dla tzw. recepty transgranicznej.

 

Pamiętaj!

WykrzyknikJeśli chcesz zrealizować receptę poza granicami Polski poinformuj o tym lekarza! Recepta transgraniczna wymaga uzupełnienia odpowiednich danych.

 

ZAKRES DANYCH NA RECEPCIE

Recepta transgraniczna wystawiana jest wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż państwo ubezpieczenia państwie członkowskim UE lub EFTA. Recepta transgraniczna jest wystawiana w postaci elektronicznej lub papierowej - jeżeli państwo realizacji nie realizuje recept transgranicznych w postaci elektronicznej lub recepta transgraniczna przeznaczona jest dla osoby małoletniej.

Recepta transgraniczna w postaci papierowej zawiera co najmniej następujące dane:

 • Dane dotyczące osoby dla której recepta jest wystawiana, tj.:
  • imię lub imiona i nazwisko pacjenta
  • datę urodzenia pacjenta
 • Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę, tj.:
  • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę
  • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy)
  • dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym)
  • dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie państwa, w którym wystawiono receptę
  • własnoręczny podpis osoby wystawiającej,
 • Dane dotyczące przepisanych leków, tj.:
  • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową (własną), jeżeli:
   • przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub
   • osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych – w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej
  • postać
  • dawkę (moc)
  • ilość
  • sposób dawkowania
 • Datę wystawienia recepty.

Na recepcie transgranicznej wystawianej w Polsce mogą zostać uwzględnione inne dane, przewidziane dla polskiej recepty - np. informacje dotyczące płatności.

Pamiętaj!

WykrzyknikW przypadku recept wystawianych w Polsce, na recepcie transgranicznej nie mogą być przepisane produkty lecznicze recepturowe, preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz”. Przy czym „Rpz” oznacza wydawane z przepisu lekarza produkty lecznicze do zastrzeżonego stosowania.

 

 

Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EFTA, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością. Jeśli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ, może być zrealizowana w Polsce z uwzględnieniem odpłatności określonych w ustawie o refundacji leków.

WAŻNE!

Jeżeli pacjent kupi za granicą lek, który jest w Polsce refundowany jedynie w ramach programu lekowego, nie uzyska zwrotu kosztów, ponieważ sam zakup leku nie jest świadczeniem gwarantowanym. Świadczenie gwarantowane udzielane pacjentowi w ramach programu lekowego obejmuje łącznie:

 • przeprowadzenie badań kwalifikujących do programu;
 • podanie leku;
 • opiekę nad pacjentem bezpośrednio związaną z podaniem leku;
 • stałe monitorowanie postępów leczenia.

 

Recepta transgraniczna podlega zasadom obowiązującym w kraju, w którym jest realizowana. Oznacza to, że przy wydawaniu leków farmaceuta będzie stosować przepisy krajowe, które mogą ograniczać na przykład ilość wydawanych dawek lub czas na realizację recepty.
Ogólnie obowiązującą zasadą jest, iż recepta taka powinna zostać zrealizowana na terenie Polski w ciągu 30 dni od jej wystawienia albo naniesienia na recepcie daty realizacji, przy czym istnieją od tej zasady wyjątki np. 7 dniowy w przypadku recepty na antybiotyki.

 

E-RECEPTA TRANSGRANICZNA

E-recepta transgraniczna to określenie stosowane do nazywania recepty elektronicznej, którą można zrealizować w innym państwie UE/EFTA niż to, w jakim została wystawiona.

E-recepta transgraniczna, tak jak recepta transgraniczna, jest pełnopłatna.
W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów, w punkcie 6.5.1 wniosku o zwrot kosztów podaje się klucz dostępu do recepty lub pakietu recept, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Aby pacjent polski wyjeżdżający za granicę uzyskał e-receptę transgraniczną, konieczne jest:
• ukończenie 18 roku życia,
• posiadanie Internetowego Konta Pacjenta w celu wyrażenia zgody na obsługę e-recept transgranicznych.
E-recepta może być zrealizowana za granicą na produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności „Rp” (wydawane z przepisu lekarza) lub „OTC„(wydawane bez przepisu lekarza), leki refundowane oraz nierefundowane.
Jeśli na e-recepcie nie ma informacji, która by to wykluczała, farmaceuta może zaproponować zamiennik leku.
Informacje dotyczące tego, gdzie i jak zrealizować e-receptę transgraniczną znajdują się na stronie:
Poznaj e-receptę transgraniczną | Pacjent