1. Czy otrzymam zwrot za świadczenie, które zostało mi udzielone w prywatnej placówce na terenie państwa członkowskiego UE?

Świadczeniobiorca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych za świadczenia udzielone na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego UE, będące świadczeniami gwarantowanymi z wyłączeniem:

  • obowiązkowych szczepień ochronnych,
  • opieki długoterminowej, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego,
  • przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepów, obejmujących czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.).

W ramach przepisów implementujących postanowienia dyrektywy transgraniczej możliwy jest zwrot kosztów za świadczenia udzielone w prywatnej placówce na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego UE po spełnieniu niezbędnych warunków określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w państwie członkowskim UE w ramach dyrektywy transgranicznej, odbywa się wg stawek krajowych, tj. zgodnie z cenami świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującymi w rozliczeniach z polskimi świadczeniodawcami, jednakże nie wyższej niż do wysokości faktycznie poniesionych wydatków przez świadczeniobiorcę. Więcej informacji o zasadach zwrotu kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim UE znajduje się tutaj.

2. Czy kwota zwrotu wyniesie dokładnie tyle ile wynika z rachunków, które opłaciłem?

Zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w państwie członkowskim UE w ramach dyrektywy transgranicznej, odbywa się wg stawek krajowych, tj. zgodnie z cenami świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującymi w rozliczeniach z polskimi świadczeniodawcami, jednakże nie wyższej niż do wysokości faktycznie poniesionych wydatków przez świadczeniobiorcę. Więcej informacji o zasadach ustalania należnej kwoty zwrotu za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim UE znajduje się tutaj.

3. W jakim terminie powinienem złożyć wniosek o zwrot kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim UE?

Zgodnie z art. 42d ust. 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wniosek o zwrot kosztów składa się, w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za świadczenie, którego dotyczy wniosek. Wyjątek od tej reguły stanowią koszty świadczeń i leków udzielonych lub zakupionych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej w okresie przypadającym po dniu 24 października 2013 r. i przed dniem wejścia w życie ustawy implementującej postanowienia dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE ws. stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, w odniesieniu do których wniosek o zwrot kosztów można złożyć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy liczonym od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Do wniosku o zwrot należy załączyć niezbędną dokumentację, której specyfikację określa art. 42d ust. 5 – 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Więcej informacji o zasadach zwrotu kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim UE znajduje się tutaj.

4. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby uzyskać zgodę na leczenie w innym państwie UE w ramach dyrektywy transgranicznej?

  • wnioskodawca nie może zostać poddany leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia (zbyt długi czas oczekiwania na leczenie w kraju),
  • wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym i znajduje się w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody, które są wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

5. Gdzie złożyć wniosek o uzyskanie wcześniejszej zgody na leczenie w innym państwie członkowskim UE?

Wniosek o uzyskanie wcześniejszej zgody na leczenie w innym państwie członkowskim UE w ramach dyrektywy transgranicznej należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

6. Kto wypełnia wniosek o uzyskanie zgody na przeprowadzenie leczenia w innym państwie członkowskim UE?

Wniosek o uzyskanie uprzedniej zgody na przeprowadzenie leczenia w innym państwie członkowskim UE wypełnia wnioskodawca oraz lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.

7. Co to jest leczenie planowane za granicą?

Leczenie planowane za granicą jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub Prezesa NFZ. Uprzednia zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym na wniosek zainteresowanego – po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania wyjaśniającego.

8. Co to jest leczenie planowane za granicą w ramach dyrektywy transgranicznej?

Jest to leczenie, któremu pacjent może się poddać w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wydanej przed rozpoczęciem tego leczenia.
Uzyskanie zgody jest możliwe po rozpatrzeniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o uzyskanie leczenia w innym państwie Unii Europejskiej, złożonego przez wnioskodawcę do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.