APTEKA

Każda placówka uprawniona do wydawania lub sporządzania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

CSIOZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia.

DYREKTYWA TRANSGRANICZNA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 4.04.2011 r., str. 45)

LECZENIE PLANOWANE ZA GRANICĄ

Każde leczenie stanowiące cel wyjazdu za granicę:

 1. po otrzymaniu uprzedniej zgody na uzyskanie leczenia poza granicami kraju,
 2. bez wymogu uzyskiwania uprzedniej zgody.

OBWIESZCZENIE PREZESA URPLWMIPB

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. Urz. MZ poz. 45)

OSOBY WYKONUJĄCE ZAWODY MEDYCZNE

Są to w szczególności lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych, którzy posiadają prawo prowadzenia działalności leczniczej zgodnie
z przepisami państwa, na terytorium którego tę działalność wykonują.

PACJENT POLSKI

 • świadczeniobiorca - osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkowo lub dobrowolnie, albo
 • świadczeniobiorca - osoba nieubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, posiadająca w określonych warunkach prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej; prawo takie posiadają:
    • osoby zamieszkałe w Polsce, które:
      • posiadają obywatelstwo polskie lub
      • uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy, spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa wprzepisach o pomocy społecznej,

 

    • osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, które:
      • posiadają obywatelstwo polskie lub
      • uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz  mieszkają w Polsce,
    • osoby mieszkające w Polsce, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu oraz które:
      • posiadające obywatelstwo polskie lub  
      • uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

PACJENT UE

Osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z ustawodawstwem innego niż Polska państwa UE, która zamierza poddać się leczeniu albo już odbyła leczenie w Polsce.

PAŃSTWA UE

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

PAŃSTWA EOG

Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

PAŃSTWA EFTA

Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

PAŃSTWO LECZENIA

Państwo UE, na którego terytorium faktycznie świadczona jest opieka zdrowotna.

PAŃSTWO UBEZPIECZENIA

Państwo UE, w którym pacjent jest ubezpieczony.

PLACÓWKA MEDYCZNA

Każda placówka publiczna, udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie leczenia, a także każda placówka prywatna udzielająca świadczeń zdrowotnych poza publicznym systemem opieki zdrowotnej w państwie leczenia,
w szczególności:

 • przychodnia, w tym przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej i przychodnia opieki specjalistycznej,
 • szpital, klinika, instytut,
 • praktyka zawodowa grupowa albo indywidualna, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, czy położnych,
 • laboratorium diagnostyczne.

PRAWO FARMACEUTYCZNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t.  Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271,
z późn. zm.).

PRZEPISY O KOORDYNACJI

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie zasad udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych, określone w:

ROZPORZĄDZENIE nr  883/2004

RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1 i n., z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE nr 987/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE nr 1231/2010

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC PLACÓWKI MEDYCZNEJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz.1729).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA
W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYMAGAŃ CO DO POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739).

ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE świadczenia objęte jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie
art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej lub wymienionym w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji leków.

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania udzielane przez wszystkie placówki medyczne i apteki bez względu na to, czy działają one w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie leczenia, czy też poza tym systemem.

UPRZEDNIA ZGODA NA UZYSKANIE LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU

Zgoda dotyczy gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej i wydawana jest w formie decyzji administracyjnej przez:

 1. dyrektora właściwego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody NFZ; uzyskanie takiej decyzji jest podstawą ubiegania się o zwrot kosztów wnioskowanego leczenia; (na podstawie dyrektywy transgranicznej)
 2. dyrektora właściwego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w kraju; otrzymanie tej decyzji uprawnia do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie przepisów o koordynacji)
 3. Prezesa NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej niewykonywane w kraju; otrzymanie tej decyzji uprawnia do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

URPLWMIPB

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będący urzędem administracji rządowej podległym bezpośrednio Ministrowi Zdrowia i kierowany przez Prezesa Urzędu (ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451, z późn. zm.).

USTAWA O AKREDYTACJI W OCHRONIE ZDROWIA

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 418, z późn. zm.)

USTAWA O CHOROBACH ZAKAŹNYCH

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

u ludzi (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947)

USTAWA O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ

Ustawaz dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.)

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Ustawaz dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

USTAWA O IZBACH APTEKARSKICH

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.)

USTAWA O IZBACH LEKARSKICH

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.)

USTAWA O KONSULTANTACH W OCHRONIE ZDROWIA

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.)

USTAWA O LECZNICTWIE UZDROWISKOWYM

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (j.t.  Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.)

USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.)

USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 159)

USTAWA O REFUNDACJI LEKÓW

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345).

USTAWA O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038, z późn. zm.)

 

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1793 z poźn. zm.)

USTAWA IMPLEMENTUJĄCA DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1491)

USTAWA O URPLWMIPB

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. nr 82, poz. 451, z późn. zm.)

USTAWA O WYROBACH MEDYCZNYCH

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)

USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)

USTAWA O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039 z późn. zm.)

USTAWA O ZAWODZIE FELCZERA

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 o zawodzie felczera (Dz. U. z 2012 r., poz. 1133, z późn. zm.)

ZARZĄDZENIE NR 54/2011/DSOZ PREZESA NFZ

Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 września  2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.