Print

Jest to dokument, który ze względu na planowane miejsce realizacji, musi zawierać określone informacje. Jeżeli pacjent prosi lekarza o wystawienie recepty, powinien z góry wskazać  czy chce ją zrealizować w Polsce czy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Lekarz wystawiający receptę zobowiązany jest uwzględnić na recepcie odpowiedni zestaw danych wymaganych do jej realizacji.

Szczegółowy zakres danych niezbędnych na recepcie oraz tryb jej wystawiania określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Wystawienie recepty polega na :

Zakres danych niezbędnych na recepcie jest uzależniony od tego, czy pacjent jest:

Dodatkowo, w przypadku pacjenta ubezpieczonego w innym państwie członkowskim UE/EFTA zakres danych również różni się w zależności od tego, czy świadczenia udzielane zostają w oparciu o:

Zmianie ulega np. identyfikator pacjenta tj. PESEL lub identyfikator płatnika.

Niezależnie od tego, gdzie pacjent jest ubezpieczony oraz na podstawie jakich przepisów korzysta w Polsce z leczenia,w przypadku, gdy recepta wystawiona przez polskiego lekarza ma być zrealizowana poza granicami Polski lekarz musi uwzględnić dane przewidziane dla tzw. recepty transgranicznej.

 

Pamiętaj!

WykrzyknikJeśli chcesz zrealizować receptę poza granicami Polski poinformuj o tym lekarza! Recepta transgraniczna wymaga uzupełnienia dodatkowych danych.

 

RECEPTA REALIZOWANA W POLSCE

Zakres danych na recepcie - wzór

Lekarz wystawiający receptę, która ma zostać zrealizowana w Polsce uwzględnia na niej określone dane, w tym:

 - w/w informacje umieszczone są na recepcie w polu „świadczeniodawca”

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polach „pacjent” i „PESEL” -

 

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polu „Oddział”  

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polu „uprawnienia dodatkowe” -

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polach „Rp” „Rpw” 

Odpłatność może zostać również określona poprzez wpisanie:

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polu „odpłatność”–

- w/w informacje umieszczone są na recepcie w polach „data wystawienia”, „data realizacji od dnia”, „dane i podpis lekarza”–

Dodatkowe wyjaśnienia

1

Adres zamieszkania albo pełnienia służby wojskowej albo miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy w przypadku świadczeniobiorcy wobec którego wydano decyzję z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

2

Wyłącznie w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie PESEL.

3

Numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość - dotyczy cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie przepisów
o koordynacji.

4

Wyłącznie w przypadku osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla których NFZ wystawił poświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, a w razie braku poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wystawionego przez instytucję zagraniczną np. S2.

5

Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy ze względu na miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie recept).

6

Znak X w przypadku pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

7

Wyłącznie jeżeli pacjent posiada dodatkowe uprawnienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie recept).

 

 

na recepcie pole „recepta”

RECEPTA REALIZOWANA W INNYM NIŻ POLSKA PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UE LUB EOG

Zakres danych na recepcie - wzór

Recepta transgraniczna wystawiana jest wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EOG.

Recepta transgraniczna zawiera następujące dane:

Na recepcie transgranicznej mogą zostać uwzględnione inne dane, przewidziane dla recepty realizowanej w Polsce.

Pamiętaj!

WykrzyknikNa recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „RpW”.

 

Produkt leczniczy zalicza się do kategorii dostępności Rpw, tj. wydawane z przepisu lekarza, zawierającey środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach, w przypadku, gdy:

1) zawiera, w ilości niepodlegającej wyłączeniu, substancję zaklasyfikowaną jako środek odurzający lub substancję psychotropową lub
2) stosowany niewłaściwie może stwarzać znaczne ryzyko wystąpienia jego nadużywania, prowadzące do uzależnienia, albo niewłaściwego stosowania do nielegalnych celów, lub
3) zawiera substancje czynne, które z powodu swej innowacyjności lub właściwości mogą być zaliczane do grupy, o której mowa w pkt 2.

 

Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EOG, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością. Jeśli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ, może być zrealizowana w Polsce z uwzględnieniem odpłatności określonych w ustawie o refundacji.

WAŻNE!

Jeżeli pacjent kupi za granicą lek, który jest w Polsce refundowany jedynie w ramach programu lekowego, nie uzyska zwrotu kosztów, ponieważ sam zakup leku nie jest świadczeniem gwarantowanym. Świadczenie gwarantowane udzielane pacjentowi w ramach programu lekowego obejmuje łącznie: